Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Δευτέρα, 31 Αυγούστου
-

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου
13:00 (150) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Ενημέρωση από τον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων».
18:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». (3/4)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009
10:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». (4/4)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009
09:30 (ολομέλεια) Συζήτηση επί της πρότασης νόμου: «Σύμφωνο Συμβίωσης».
11:00 (151) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ: Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας:
α.«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τομέα της έρευνας και διάσωσης».
β.«Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ».

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου
-

Δεν υπάρχουν σχόλια: