Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα Βουλής 12-16 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

18:00 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

19:00 (ολομέλεια)

1.Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». (3/3)
2.Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου».
3.Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

14:00 (150) Επιτροπή ΔΕΚΟ: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α΄ του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινόμενου, από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε..

18:00 (ολομέλεια) Αναφορές-ερωτήσεις

18:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (ενότητα Β της Επιτροπής: άρθρο 16 παρ.1,5,6,7,8,10 και 11).

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

10:30 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (ενότητες Δ και Γ της Επιτροπής: άρθρα 24 παρ.1, 117 παρ.3, 29 παρ.2 και 3, 57 παρ.1, 58, 62 και 115 παρ.2)

18:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις». (1/1)

09:00 (150) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/46, περί Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

13:00 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών και Προστασίας Περιβάλλοντος: Συζήτηση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.Πέμπτη, 15 Μαΐου

09:00 (;;) Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/46, περί Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

10:30 (ολομέλεια) Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής με
αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Μητέρας.

10:30 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (ενότητες Ε, ΣΤ, Ζ και Η της Επιτροπής: άρθρα 78 παρ. 6, 79 παρ. 1, 88 παρ.2 εδ.γ’ και δ’, 90 παρ.5, 95 παρ. 1, 98 παρ.1 εδ.β’, 100 και 118 παρ 5, 101 και ερμηνευτική δήλωση, 102 παρ.1 εδ.δ’, 103 παρ.9, 104 παρ. 3, 101 Α, 108 παρ.1 και 2, 111 παρ.6 και προσθήκη στο άρθρο 5).

12:00 (151) Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας: Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Γεωργίου Ζορμπά.

18:00 (ολομέλεια) Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα». (1/1)

Παρασκευή, 16 Μαΐου

10:30 (ολομέλεια) Επίκαιρες ερωτήσεις

11:30 (ολομέλεια) Επερώτηση 22 βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με την έλλειψη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων.

12:15 (Γερουσίας) Επιτροπές Οικονομικών, Παραγωγής & Εμπορίου και Ευρωπαϊκών: Ομιλία του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιου για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, κ. Charlie McCreevy, με θέμα: «Η ενιαία αγορά ως κινητήρια δύναμη για μια ανταγωνιστική οικονομία».-

Δεν υπάρχουν σχόλια: