Τρίτη, 14 Μαρτίου 2006

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Σαν σήμερα, 49 χρόνια πριν (14/3/1957)*

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ: Την 1.30' μεταμεσονύκτιον ελήφθη τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρώϋτερ εκ Λευκωσίας αγγέλλον ότι απηγχονίσθη ο νεαρός Κύπριος αγωνιστής Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ετών 19, σπουδαστής, ο οποίος είχε καταδικασθή διότι έφερε πυροβόλον όπλον. Ενώ επλησίαζεν η στιγμή της εκτελέσεως, οι κρατούμενοι εις τας φύλακας της Λευκωσίας εκραύγαζον διάφορα πατριωτικά συνθήματα από τα κελλιά των. Κάτοικοι της κυπριακής πρωτευούσης, διαμένοντες εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου από των φυλακών, ανέφερον ότι ήκουαν άνδρας και γυναίκας
κρατουμένους να κραυγάζουν: «Ζήτω η Ε.Ο.Κ.Α.» ως και άλλα πατριωτικά συνθήματα.
Αφ' ετέρου σήμερον αργά την εσπέραν διενεμήθησαν εις Αμμόχωστον προκηρύξεις της Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών) καλούσαι τον πληθυσμόν να κατέλθη αύριον την πρωΐαν εις γενικήν απεργίαν εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά την εκτέλεσιν του νεαρού Κυπρίου πατριώτου. «Δεν δύναμαι να αντιμετωπίσω τον δήμιον χωρίς τον εσταυρωμένον εις τας χείρας», είπε προς την μητέρα του ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης.
Ο νεαρός Κύπριος είπεν εις τους γονείς του, εις τους οποίους επετράπη να τον επισκεφθούν διά τελευταίαν φοράν, ότι προσεύχεται ημέραν και νύκτα διά να είναι ο τελευταίος Κύπριος, ο οποίος θυσιάζεται διά την ένωσιν της Κύπρου μετά της Ελλάδος. «Ούτω ο θάνατός μου δεν θα αποβή επί ματαίω», προσέθεσεν ο νεαρός Κύπριος, ο οποίος εξ άλλου, εις επιστολή προς την αδελφήν του ζητεί να μη θρηνή διά τον θάνατόν του, «διότι είναι γλυκός εφ' όσον πεθαίνω διά την Ελλάδα».
Ο πατήρ τού Ευαγόρα Παλληκαρίδη είχεν υποβάλει αίτησιν χάριτος προς τον Βρετανόν κυβερνήτην στρατάρχην Χάρντιγκ, ενώ οι συνήγοροι του επεσκέφθησαν σήμερον την εσπέραν τον Γεν. Πρόξενον της Ελλάδος προς τον οποίον υπέβαλον αντίγραφον της αιτήσεως χάριτος και υπέμνησαν ότι ούτος κατεδικάσθη διότι μετέφερεν οπλοπολυβόλον, το όποιον όμως ήτο κατεστραμμένον και δεν ηδύνατο να χρησιμοποιηθή.


*Από τη στήλη «Φιλίστωρ» της Καθημερινής (14/3/2006)

2 σχόλια:

Πέτρος Δημητρόπουλος είπε...

Όχι δεν είμαι από την Κύπρο.
Κατάγομαι -εν μέρει- από την Ήπειρο. Στα Ιωάννινα, αρκετοί δρόμοι έχουν ονόματα Κυπρίων αγωνιστών.
Όχι τυχαία. Το 1912, πλήθος Κυπρίων έσπευσαν εθελοντές, από την αγλοκρατούμενη μεγαλόνησο, για την απελευθέρωση της Ηπείρου.
Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα δείτε> http://www.yiannina.net/main12.asp?aa=894

Greg είπε...

Τι λες τώρα!

Θα το μάθει η Ντόρα!