Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2007

"Εθελουσία έξοδος" για τους δημοσιογράφους του Ελεύθερου Τύπου

Ελεύθερος Τύπος, όπως τον ξέραμε, τέλος. Οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας έμαθαν σήμερα ότι μπαίνουν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, πράγμα που σημαίνει αποχώρηση (με αποζημίωση προσαυξημένη ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας) ή απόλυση (μόνο με τη νόμιμη αποζημίωση). Σύμφωνα με συναδέλφους που εργάζονται στην εφημερίδα, η "έξοδος" αφορά όλους όσοι βρίσκονταν στην εφημερίδα τη στιγμή ανάληψής της από την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου.

ολόκληρη η ανακοίνωση:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.» («η Εταιρεία»). Γνωστοποιεί ότι τίθεται σε ισχύ Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου» («το Πρόγραμμα») των υπαλλήλων της Εταιρείας στο πλαίσιο των ενεργειών αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

1 Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι που συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος απασχόλησης στην Εταιρεία κατά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος.

2 Διάρκεια ισχύος του προγράμματος:

Το Πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2007, και λήγει την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2007. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έγγραφο/αίτηση και να το καταθέσουν στο Τμήμα Προσωπικού της Εταιρείας (υπεύθυνος κος Μαρκεσίνης) εντός του ανωτέρω διαστήματος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε αίτηση θα λάβει ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Προγράμματος καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή, για οιοδήποτε λόγο.

3 Παροχές του Προγράμματος / μέγιστο και ελάχιστο ποσό αποζημίωσης:

Οι υπάλληλοι που θα υποβάλουν την παραίτηση τους μετά την αποδοχή από την Εταιρεία της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, θα λάβουν οικειοθελή αποζημίωση υπολογιζόμενη με βάση τις συνολικές καταβαλλόμενες αποδοχές κατά την ημερομηνία της αποχώρησης τους, σε συνάρτηση με το χρόνο της πραγματικής υπηρεσίας τους στην Εταιρεία έως την ημερομηνία της αποχώρησής τους ως εξής:

(α) από 1 έως 10 έτη πραγματικής υπηρεσίας, το ποσό της αποζημίωσης θα είναι ίσο με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2112/1920, προσαυξημένο κατά 70%,

(β) από 11 έως 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας το ποσό της αποζημίωσης θα είναι ίσο με τα προβλεπόμενα στο Ν, 2112/1920, προσαυξημένο κατά 50%, και

(γ) από 21 και πλέον έτη πραγματικής υπηρεσίας, το ποσό της αποζημίωσης θα είναι ίσο με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2112/1920, προσαυξημένο κατά 25%.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική αποζημίωση που θα καταβληθεί σε κάθε υπάλληλο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €150.000.

Ως ελάχιστο ποσό αποζημίωσης, πλέον του ποσού της αποζημίωσης υπολογιζομένου κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 2112/1920, ορίζεται το ισόποσο των πέντε (5) μηνιαίων μισθών κατά τη στιγμή της αποχώρησης του υπαλλήλου.

4 Διαδικασία Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποτελεί πρόταση προς τους Δικαιούχους, η οποία γίνεται αποδεκτή και καταρτίζεται η σχετική συμφωνία μόνο εφόσον πληρωθούν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

) Εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα υποβολή αίτησης από Δικαιούχο.

(β) Έγκριση της αίτησης από την Εταιρεία, κατά την ελεύθερη κρίση της.

(γ) Υπογραφή από την Εταιρεία και το Δικαιούχο συμφωνητικού λύσης της σύμβασης εργασίας και καταβολή από την Εταιρεία της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

5 Λοιποί όροι

(α) Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος αποδοχής ή μη των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, χωρίς ειδική αιτιολογία, κατά την ελεύθερη κρίση της.

(β) Οι αποχωρήσεις δεν θα Λάβουν τώρα υποχρεωτικά κατά την ίδια χρονική στιγμή, της Εταιρείας επιφυλασσομένης του δικαιώματος να προσδιορίσει τον εκάστοτε κατάλληλο χρόνο, με απώτερο χρονικό σημείο την 30 Ιουνίου 2007.

(γ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα εκ μέρους υπαλλήλου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας, καθώς και την αμετάκλητη παραίτηση του από οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις του κατά της Εταιρείας, σε περίπτωση που η αίτηση του γίνει δεκτή και υπογραφεί συμφωνητικό λύσης της σύμβασης εργασίας. Αιτήσεις που περιέχουν αιρέσεις, όρους ή προθεσμίες δεν θα γίνουν δεκτές.

Παράλειψη τήρησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή/και άρνηση του υπαλλήλου να υπογράψει και υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία ή/και παραίτηση υπαλλήλου χωρίς την τήρηση των όρων της παρούσας (π.χ. υποβολή παραίτησης νωρίτερα ή αργότερα από την ημερομηνία που αποφάσισε η Εταιρεία), συνιστά λόγο μη αποδοχής της σχετικής αίτησης. Τυχόν απόλυση υπαλλήλου για σπουδαίο λόγο, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα έχει ήδη γίνει δεκτή από την Εταιρεία του στερεί κάθε δικαίωμα από την παρούσα.

(δ) Οι αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται στο νόμο.

(ε) Επιπλέον, από την εκάστοτε αποζημίωση θα παρακρατηθούν ποσά που τυχόν οφείλονται στην Εταιρεία από τον υπάλληλο, κατά την ημερομηνία της αποχώρησής του.

Διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προσωπικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2007

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Κουτρουμπής

5 σχόλια:

Γιώργος Χατζηδημητρίου είπε...

Η πρόκληση είναι μπροστά μας! Τα "ταγιεράκια" της εργοδοσίας, εγκατέλειψαν τους αποστειρωμένους ευφημισμούς που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα, δίνοντας εύσχημο ένδυμα στον κυνισμό και βάζουν σε κίνηση τις μυλόπετρες. Περιττεύει να επισημάνουμε οτι τέτοιες πρρωτόγνωρες συμπεριφορές ισοπεδώνουν κάθε έννοια επαγγελματικής αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. Γιατί αυτό που προέχει σήμερα, είναι η αποφασιστική καταδίκη αυτής της άκαμπτης νοοτροπίας που σαρώνει τον δημοσιογραφικό κλάδο, επιχειρώντας να εγκαθιδρύσει στις μέρες μας μια απωθητική νοοτροπία ηλικιακού διαχωρισμού. Δεν καταλαβαίνω πότε επιτέλους το Σωματείο μας η ΕΣΗΕΑ, που κάποτε ήταν αυθεντικά πνευματικό και δυστυχώς τώρα αποδεικνύεται έρμαιο της εργοδοσίας, θα θεωρήσει οτι υπάρχουν ρεαλιστικοί λόγοι ώστε να προκηρυχθεί απεργία!..

Ανώνυμος είπε...

Re den kovete tis dimosiograikes malakies. Pote itan pnevmatiko somateio h ESIEA?
Epi xountas i epi Koraxai?
Mallon epeidi eseis i idioi, mesa sti mizeria pou sas katatrixei, den thelete na kanete tipote apolitos, grafete oles aftes tis aidies...

Πέτρος Δημητρόπουλος είπε...

Αγαπητέ φίλε, δεν μας ενοχλεί το ανυπόγραφο του κειμένου σου. Ούτε και ο προσβλητικός χαρακτήρας του. Αν και θα περιμέναμε να "βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου πριν γράψεις". Διότι μπροστά μας έχουμε ένα σημαντικό αριθμό συνάδελφών μας στα πρόθυρα της ανεργίας κι εσύ "θυμώνεις" με ανθρώπους που γράφουν γιαυτό. Τι μας στεναχωρεί περισσότερο; Όχι ότι δεν προτείνεις κάποιο τρόπο αντίδρασης, αλλά το ενδεχόμενο να έχουμε βρεθεί δίπλα-δίπλα σε κάποιους δημοσιογραφικούς -και όχι μόνο- αγώνες. Αν και ο "τρόπος" σου μας κάνει να αμφιβάλλουμε.

ΥΓ Πρόεδροι ή μέλη της ΕΣΗΕΑ υπήρξαν -μεταξύ άλλων- σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι όπως ο Παλαμάς, ο Παπαδιαμάντης, ο Βάρναλης ο Ξενόπουλος, ο Μυριβίλης ο Νιρβάνας κά

Γιώργος Χατζηδημητρίου είπε...

Προς ανώνυμο: Είδα τώρα το σχόλιο. Η απάντηση είναι: ΆΪντε ρε, κατακαϋμένε Γκόλιο...

X-Gamma & Helladistan είπε...

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καλά θα κάνει να βγει από το κλουβί του και να πάρει αποφάσεις που θα βοηθήσουν τα μέλη της Ένωσης. Αλλά τι να περιμένει κανείς από άτομα που έχουν κάνει επάγγελμα το συνδικαλισμό, είναι διπλοθεσίτες, τριπλοθεσίτες και πολυθεσίτες και έχουν απαξιώσει κάθε επιπλέον όργανο, όπως το Μεικτό Συμβούλιο -μην ξεχνάμε πως υπέγραψαν ΣΣΕ παρά την αντίθετη άποψη του Συμβουλίου. Να δούμε τώρα τι θα πουν που είναι και χρόνος εκλογών... Αλλά και πάλι, όπως λέει και μία γαλλική παροιμία, "τέτοιος πατέρας, τέτοιος γιος"...